Conservatoir beslag leggen: motiveer concreet waarom het nodig is

De voorzieningenrechter heeft recent nog geoordeeld dat voldoende moet worden gemotiveerd waarom het leggen van conservatoir beslag nodig is. Het enkele argument dat een wederpartij weigert om aan haar vordering te voldoen is onvoldoende. Conservatoir beslag houdt in dat er beslag wordt gelegd om de vordering veilig te stellen, totdat de rechter een vonnis zal gaan wijzen.

Dik twee ton schade
Wat was er in deze zaak aan de hand? In deze zaak heeft Slokker Bouwgroep B.V. de opdracht verstrekt aan een andere onderneming  om aannemingswerkzaamheden te verrichten. De werkzaamheden zijn deels niet uitgevoerd, maar deels ook niet goed uitgevoerd. Daardoor heeft Slokker Bouwgroep B.V. schade geleden: een deel van het werk moest door een derde uitgevoerd worden, er zijn herstelkosten gemaakt in verband met de kozijnen en ook moest er extra personeel worden ingezet. Onder de streep was de totale schade € 201.901,77.

Maar ook een tegenvordering
Om de enorme vordering veilig te kunnen stellen, heeft Slokker Bouwgroep B.V. ervoor gekozen om conservatoir beslag te leggen onder zes derden, waaronder een bank en meerdere opdrachtgevers. Slokker Bouwgroep B.V. stelt dat de betreffende onderneming niet betaalt, ook niet na het indienen van een conclusie van eis in reconventie en dat de onderneming een deel van het minderwerk erkent. De voorzieningenrechter maakt hier korte metten mee: de onderneming heeft in deze zaak zelf ook een vordering van € 226.542,00 en heeft ook een bodemprocedure ingesteld. Het is dan volgens de voorzieningenrechter volstrekt logisch dat de onderneming het niet eens is met de vordering van Slokker Bouwgroep B.V. en dus niet betaalt.

Deze uitspraak laat zien dat het voor u als ondernemer van belang is om goed te onderbouwen waarom het leggen van conservatoir beslag noodzakelijk is.  

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.