Gunningscriterium wijzigen: dat gaat zomaar niet

Zes gemeenten en twee provincies in het noorden van Nederland schreven een Europese Openbare aanbestedingsprocedure uit voor het onderhoud van de openbare verlichting langs de wegen in deze gemeenten en provincies. Geraamde opdrachtwaarde voor twee jaar: € 20.000.000,-.  Als gunningscriterium werd gekozen voor dat van de beste prijs kwaliteitverhouding (BPKV). De prijs zou voor 70% meetellen, de invulling van het criterium kwaliteit voor 30%. Voor kwaliteit kon worden gescoord op de onderdelen CO2-prestatieladder, het behalen van extra CO2-reductie en met het geven van inzicht in de (inhoud) van de actueel te verrichten werkzaamheden.

Iedereen een maximale score
In de Nota van inlichtingen kwamen er kritische vragen over de wijze waarop door de aanbesteder invulling was gegeven aan de manier waarop het criterium kwaliteit kon worden ingevuld, met name ten aanzien van de CO2-prestatieladder. Alle bekende marktpartijen zouden hier namelijk maximaal op scoren. De aanbestedende partij nam een bijzondere beslissing: het criterium kwaliteit werd gewoonweg geschrapt; er zou enkel op prijs gescoord kunnen worden. Op kwaliteit konden inschrijvers zich bij nader inzien toch niet onderscheiden, aldus de aanbesteder.

Gemotiveerde beslissing
Hier was een van de gegadigden het niet mee eens. In de Aanbestedingswet geldt namelijk als uitgangspunt dat er wordt aanbesteed op basis van BPKV. Doe je het anders, dan moet je motiveren waarom. En al helemaal als je tijdens een procedure van aanpak verandert. Hier ging de rechter in mee. De motivering die de aanbesteder gaf was onvoldoende, ook gelet op de forse opdrachtwaarde en het feit dat werkzaamheden in een geografisch groot gebied moesten worden verricht. Voldoende mogelijkheden voor inschrijvers om zich dus ook op het gebied van kwaliteit te onderscheiden, aldus de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter heeft beslist dat de aanbestedingsprocedure gestaakt dient te worden, en er een nieuwe, goed gemotiveerde beslissing over het te hanteren gunningscriterium moet volgen. Dat zal niet meer het gunningscriterium van de laagste prijs zijn.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.