Het UBO-register: verplicht voor bijna alle eigenaren

Op 10 december 2019 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot invoering van het UBO-register aangenomen. Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. De EU wil met het register helpen om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Het register moet bijvoorbeeld helpen voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor financiering van terrorisme. Hoe? Door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Een UBO (een afkorting voor Ultimate Benificial Owner) is de persoon die, al dan niet achter de schermen, uiteindelijk de eigenaar is van of zeggenschap heeft binnen een onderneming.

 

Wie moeten hun UBO in het register inschrijven?

Ondernemingen moeten zelf informatie over hun UBO in het register bijhouden. Maar deze verplichting geldt niet voor alle ondernemingen. Het geldt bijvoorbeeld niet voor eenmanszaken. Maar wel onder meer voor de B.V. en niet-beursgenoteerde N.V., vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of zonder volledige rechtsbevoegdheid met een onderneming, stichtingen, maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap en coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

 

Waar?

Het UBO-register zal onder het beheer van de Kamer van Koophandel vallen. Aanvankelijk zal het nog een apart onderdeel zijn. Het is de bedoeling dat het register deel zal gaan uitmaken van het handelsregister en uiteindelijk zal worden gekoppeld aan de UBO-registers van de andere EU-lidstaten.

 

Welke informatie komt in het register?

Het UBO-register zal informatie bevatten over de uiteindelijk belanghebbende van ondernemingen in Nederland. In het register wordt een onderverdeling gemaakt in verplichte gegevens, zoals voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, land van verblijf en aard en omvang van het economisch belang van de UBO. Tegen betaling van een vergoeding zullen deze gegevens voor iedereen toegankelijk zijn. In verband met privacy worden de geldbedragen niet openbaar.

Naast de verplichte gegevens, kunnen – aanvullend – onder meer de volgende gegevens in het register worden opgenomen: adres, geboortedag, BSN en afschriften van een geldig identiteitsbewijs of van documenten waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt. Deze informatie is enkel toegankelijk voor bevoegde autoriteiten, waaronder het OM, belastingdienst, Rijksrecherche en De Nederlandsche Bank.

Om misbruik van het UBO-register te voorkomen en om de privacy van UBO’s te waarborgen kunnen bepaalde gegevens voor het publiek worden afgeschermd. Bijvoorbeeld als de UBO minderjarig is. Of indien het openbaar maken van deze gegevens de UBO blootstelt aan een risico op fraude, ontvoering, geweld of chantage. Daartoe kan de UBO een verzoek doen bij de Kamer van Koophandel. Hij moet dan wel kunnen aantonen dat sprake is van een dergelijk risico.

 

Wanneer geldt het UBO-register?

Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter beoordeling bij de Eerste Kamer. Deze zal eind januari een voorbereidend onderzoek doen. Pas als de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen geldt het ook in Nederland. De verwachting is dat het UBO-register in de loop van het voorjaar 2020 in werking treedt.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.