Loondoorbetaling bij ziekte. Wat als de cao in strijd is met de wet?

Er was eens een werkgever die een zieke werknemer het loon doorbetaalde volgens de geldende cao Beroepsgoederenvervoer. De werknemer stelde bij het uitdiensttreden dat hij nog een loonvordering had op werkgever, voor te weinig betaald loon tijdens ziekte. De rechter oordeelde dat de cao- bepaling in strijd is met de wet en veroordeelt werkgever tot betaling.

Weekeindtoeslagen
De werknemer werkte in weekenden en kreeg altijd de weekendtoeslagen uitbetaald. Tot het moment dat hij arbeidsongeschikt raakte. De cao bepaalt namelijk dat het loon bij ziekte bestaat uit (a) functieloon en (b) het gemiddelde loon aan overuren en weekenduren in de 52 weken voor eerste ziektdag, voorzover deze de 40 uur per week overschrijden. Dus heeft werkgever de weekendtoeslagen niet doorbetaald.

Maar werknemer werkte alleen op zaterdagen en zondagen en dus maakten de weekendtoeslagen voor hem een vast en structureel onderdeel uit van zijn loon. En ingevolge artikel 7:629 BW dient tijdens arbeidsongeschiktheid het volledige loon, inclusief structurele loonbestanddelen, doorbetaald te worden.

Afwijken mag niet in het nadeel
Afwijken van artikel 7:629 bij cao is niet toegestaan, indien de afwijking ten nadele is van de werknemer. En dus is de cao bepaling in dit geval nietig. Werkgever had aldus ook de weekendtoeslagen moeten doorbetaling tijdens ziekte.

Werkgever bracht daar nog tegen in dat zij werknemer 100% loon doorbetaalde volgens cao, in plaats van de 70% op basis van de wet en werknemer daar dan ook geen recht op had. Anders zou er sprake zijn van cherrypicking. Maar daar ging de rechter niet in mee. Ten voordele van de werknemer afwijken is namelijk wel toegestaan.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.