Niet-naleving van milieuwetgeving leidt tot boedelschuld

Op 4 juni heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de vraag wat de status is van de geldschulden die in een faillissement aan de curator worden opgelegd als gevolg van niet-naleving van milieuwetgeving. Deze schulden zijn boedelschulden. Gevolg is dat deze schulden in principe boven de andere schuldeisers betaald moeten worden.

Wat was het geval?
Een onderneming die onder meer een taxiwasstraat exploiteerde werd failliet verklaard. Een week na de faillietverklaring verkoopt de curator de activa. De activiteiten worden vanaf een andere locatie voortgezet. De milieudienst van de gemeente vraagt aan de curator om nader onderzoek te laten doen naar bodemverontreiniging en om haar een plan van aanpak voor de verwijdering van de verontreiniging te sturen. De curator weigert dit.

Naar aanleiding daarvan legt de gemeente twee handhavingsbesluiten aan de curator op: een last onder bestuursdwang die ziet op het (doen) uitvoeren van nader bodemonderzoek en een last onder dwangsom ten aanzien van het herstel van de bodemkwaliteit. De curator voldoet niet aan deze besluiten en betaalt ook de verbeurde dwangsommen en de kostenbeschikking niet.

Vervolgens is door de gemeente, na overleg met de curator, een proefprocedure bij de rechtbank gestart. Daarin zijn aan de Hoge Raad (prejudiciële) vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over de kwalificatie van de geldschulden die voortvloeien uit de niet-naleving van milieuwetgeving.

Wat vindt de Hoge Raad?
De Hoge Raad zegt dat op de curator in zijn hoedanigheid een eigen, zelfstandige verplichting rust tot naleving van de milieuwetgeving ten aanzien van een tot de boedel behorende inrichting. Wanneer de curator die verplichting niet naleeft, kunnen aan hem in zijn hoedanigheid bestuursrechtelijke lasten worden opgelegd. Schulden die voortvloeien uit zodanige bestuursrechtelijke lasten zijn boedelschulden, omdat deze schulden een gevolg zijn van een handelen of nalaten van de curator in strijd met een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verplichting.

Gevolg van de uitspraak
De overheid kan ook na een faillissement de curator aanspreken op de naleving van milieuwetgeving. Tegen niet naleving daarvan kan handhavend worden opgetreden. De schulden die daaruit voortvloeien zijn boedelschulden die bij voldoende saldo bij voorrang boven andere schuldeisers moeten worden voldaan.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.