Ongewenst gedrag op de werkvloer: stap voor stap voldoen aan de wet

Eerder schreef ik een nieuwsbericht over een knuffelende directeur. De kantonrechter vond dat grensoverschrijdend gedrag, en bepaalde dat zijn bedrijf een flinke transitievergoeding moest betalen.

Maar wat is eigenlijk grensoverschrijdend gedrag?
Grensoverschrijdend gedrag zijn omgangsvormen op de werkvloer die ongewenst zijn. Dit hangt samen met sociale integriteit. Sociale integriteit richt zich op de persoon. Hierbij moet u denken aan (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. Zakelijke integriteitsschendingen richten zich juist tot de organisatie. Denk hierbij aan fraude, belangenverstrengeling en (het niet melden van) nevenwerkzaamheden.

De wet vindt dat de werkgever verplicht is om ongewenste gedragingen te voorkomen. De belangrijkste wet hiervoor is de arbeidsomstandighedenwet. Deze wet verplicht de werkgever om beleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Dit beleid moet zowel gericht zijn op preventie als op de afhandeling van klachten. Ook moeten werkgevers de risico’s ten aanzien van PSA in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen om PSA te voorkomen. De wetgever verplicht bovendien dat dit alles gebeurt ‘met inachtneming van de laatste stand van de wetenschap’. Tot slot moet de werkgever voorzien in voorlichting van werknemers en toezien op naleving.

Een hele klus dus.
En dit alles moet vastgelegd worden in een gedragscode, het aanstellen van een vertrouwenspersoon, een klachten- en klokkenluidersregeling, een integriteitsbeleid, enzovoort. De verleiding is groot om via Google dergelijke stukken op te zoeken. Maar uit de jurisprudentie volgt dat de rechter het streng aanrekent als het tegengaan van PSA slechts een papieren tijger is.

Wilt u een stappenplan ontvangen om aan de slag te gaan? Mail ons gerust en we sturen u deze toe. Wilt u ondersteuning bij implementatie? We helpen u graag.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.