Ontslag: kijk naar een lichte maatregel

Weet u nog? Het verhaal van de ontslagen ROC-docent in Nijmegen? Ze had een kritisch boek geschreven over een nieuwe onderwijsmethode van het ROC. De reacties van verschillende medewerkers van het ROC, onder andere de manager Team Communicatie en Marketing, waren positief. Wel drukten ze haar op het hart om respectvol met studenten en collega's én bepaalde informatie om te gaan. Tevergeefs, het boek bracht veel onrust teweeg bij collega's nadat zij het boek hadden gelezen. De docent had de namen in het boek wel gefingeerd, maar de collega’s waren toch herkenbaar.

Van schorsing naar ontslag
Naar aanleiding van de ontstane onrust is de docente geschorst. Er is nog wel een mediationtraject opgestart, maar dit mislukte. Om die reden heeft het ROC bij de Kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de docente gevraagd. En met succes: de Kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst en wees een transitievergoeding toe. Een transitievergoeding is een wettelijke ontslagvergoeding waar een medewerker recht op heeft in het geval van ontslag of als het arbeidscontract niet wordt verlengd.

De docente liet het hier niet bij zitten en ging in hoger beroep, omdat zij zich afvroeg of het ROC de overeenkomst terecht heeft ontbonden én of zij wellicht in aanmerking kwam voor een billijke vergoeding. Een billijke vergoeding is een extra ontslagvergoeding die een rechter aan een werknemer kan toewijzen als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Het antwoord op beide vragen was: ja.

Herstel niet mogelijk
In april 2021 handhaafde het gerechtshof de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, wees een transitievergoeding én een billijke vergoeding toe wegens verwijtbaar handelen. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de arbeidsverhouding duurzaam is verstoord en herstel daarvan niet mogelijk is. Het ging juist om de manier waarop de docente haar collega's in het boek heeft beschreven. Sommige collega's zijn hierdoor diep gekwetst en dit had de docente zich moeten realiseren. Ook hechtte het gerechtshof waarde aan het feit dat de docente bedrijfsgevoelige informatie in het boek openbaar heeft gemaakt. Voorts heeft de docente na haar publicatie zelf de aandacht in de (social) media opgezocht, waardoor de arbeidsverhouding door haar toedoen – vooral vanwege de toon die zij daarbij heeft aangeslagen – nog verder is verstoord.

Fouten van het ROC
Ook het ROC heeft haar fouten gemaakt. Het gerechtshof oordeelde – anders dan de Kantonrechter – dat de docente naast de transitievergoeding eveneens recht heeft op een billijke vergoeding omdat het ROC ernstig verwijtbaar heeft gehandeld jegens de docente. Dit omdat het ROC na de commotie die na de publicatie van het boek ontstond, te vroeg naar de forse maatregel schorsing heeft gegrepen. De maatregel was namelijk beschadigend voor de docente en stond in feite elke andere oplossing dan beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de weg. Gezien het feit dat de docente zonder meer verwijten kunnen worden gemaakt, was het immers te verwachten dat de arbeidsovereenkomst hoe dan ook op een later moment zou zijn geëindigd. Door middel van deze redenering kwam het gerechtshof tot de conclusie om een billijke vergoeding van € 40.000,00 aan de docente toe te kennen.

De tip voor u: weeg het belang van een maatregel die u wilt opleggen aan uw medewerker vóóraf goed af. En kijk vooral of er een minder ingrijpende maatregel voorhanden is. In het geval van het ROC: een gesprek voeren over de commotie rondom het verschenen boek of bijvoorbeeld een officiële waarschuwing. Pak het strategisch en zorgvuldig aan. Zo kunt u een billijke vergoeding voorkomen.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.