Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zpp’ers?

Sinds dit jaar is er consensus bereikt over een verplichte zzp-basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid. Dit terwijl diverse schrijvers van mening waren dat zzp’ers simpelweg geen verzekering kunnen afsluiten, vanwege het feit dat de tarieven door een gebrek aan onderhandelingsmacht daarvoor te laag zijn. Dit komt omdat een zzp’er veelal afhankelijk is van één opdrachtgever. Ook sluiten veel zzp’ers geen verzekering af, omdat zij liever opteren voor een hoger netto inkomen.

Kort en goed: Er zijn in feite twee argumenten voor de invoering van een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers: eerlijkere concurrentie tussen werknemers en zzp’ers en inkomensbescherming van zzp‘ers. De definitie van een zzp’er zal eerst worden besproken en daarna wordt ingegaan op de argumenten. Vervolgens zal de slotsom worden beschreven.

Definitie zzp’er (of eigenlijk niet)
Volgens het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) bestaat er geen formele juridische definitie van een zzp’er. Het ondernemerschap laat zich moeilijk vastleggen in wettelijke regels, omdat de vormgeving van ondernemingen zeer divers is. Voorts is aangegeven dat de wetgever bewust geen wettelijke definitie wil opnemen, zodat het begrip kan blijven meebewegen met de invulling die het maatschappelijk verkeer daaraan geeft. De jurisprudentie beheerst deze invulling. Dat betekent dat de rechter factoren in onderlinge samenhang beoordeelt.

Eerlijkere concurrentie tussen werknemers en zzp’ers
Een zzp’er kan niet profiteren van de sociale voordelen waarover een werknemer beschikt indien er sprake is van ontslag of een ziekte, zoals de WW en de WIA. Als een zzp’er zijn opdrachten verliest, valt een zzp’er terug op de bijstandsuitkering. Door de verplichte basisverzekering voor zzp’ers vindt de kostenafwenteling niet meer plaats via de bijstand maar dienen zzp’ers daar zelf voor te betalen. Op die manier ontstaat er een gelijker speelveld tussen werknemers en zzp’ers. Als de basisverzekering voor zzp’ers echter in de vorm van een volksverzekering wordt gegoten, dan vindt de financiering voor zzp’ers uit hoofde van de eerste belastingschrijf plaats. Dat betekent dat zzp’ers met lagere inkomsten er duidelijk op achteruitgaan: zij ervaren een forse kostenverhoging. Zij moeten dan een hoger tarief rekenen.

Inkomensbescherming zzp’er
Als een zzp’er arbeidsongeschikt raakt, is er een adequate voorziening nodig. Op dit moment hebben sommige zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten omdat zij over onvoldoende middelen beschikken. Eerder kwamen zzp’ers in aanmerking voor een bijstandsuitkering en nu zal de arbeidsongeschiktheidsuitkering daarvoor in de plaats treden. De arbeidsongeschiktheidsuitkering zal van gelijke omvang zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers ook  regels op het gebied van herstel en werkhervatting omvatten. Voor zzp’ers die over vermogen beschikken dan wel een partner hebben die over voldoende inkomen beschikt, is er wel degelijk een verschil. Bij de eerste situatie vindt er voor de alleenstaande arbeidsongeschikte werknemer geen vermogenstoets meer plaats. Een grote groep zzp’ers heeft echter een partner met inkomen. De arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zzp’ers zorgt er dan voor dat het huishoudinkomen met een bedrag van ongeveer € 12.000,-- zal toenemen. Voor een zzp’er die als hoofverdiener fungeert en een partner die beschikt over een relatief laag inkomen, komt dit goed van pas. Er is nu immers sprake van een forse relatieve terugval.

Slotsom
Het instellen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering stimuleert een gelijker speelveld tussen werknemers en zzp’ers. Dat betekent dat veel zzp’ers baat hebben bij de regeling, maar niet de groep zzp’ers die op de bijstand is aangewezen. Deze groep voelt de premieverhoging ook het sterkste. Wellicht hopen de voorstanders van de verplichte basisverzekering voor zzp’ers dat zij om die reden werknemer zullen worden. De werkgelegenheid kan hierdoor echter verloren gaan, omdat de redenen voor een werkgever om voor een zzp’er te kiezen zijn gelegen in de flexibiliteit van de zzp’er en het feit dat een zzp’er voordeliger is dan een werknemer.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.